POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679(„GDPR”).
Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la
dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră
cu caracter personal și modul în care le vom prelucra.

 1. CINE SUNTEM
  Operatorul de date este DISTURBED WEB S.R.L., o societate cu sediul social in judetul Prahova, orasul Baicoi, Fdt. Liliacului nr.16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2317/04.07.2019, cod unic de înregistrare 41352721, casuta postala
  electronica hello@disturbedweb.ro („Societatea”).
 2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?
  În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea colectează anumite informații în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct
  (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP) (denumite generic „date cu caracter personal”). Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat
  informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul
  căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.
  Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră.
  Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul
  nostru publicitar.
  Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookieurile.
  De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal ale clienților/ potențialilor clienți, în calitatea acestora de persoane vizate, în următoarele scopuri:
  A. Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastră
  Pentru a putea plasa și livra bunurile și/sau serviciile comandate de dumneavoastră prin intermediul site-ului Societății vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum adresă de e-mail, nume, prenume, telefon, adresa de facturare, (oraș,
  județ, cod poștal, tara), societate, informații legate de comenzi, garanții.
  Scop Temei legal Durata
  Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de
  dumneavoastră prin intermediul site-ului
  Societății. (validare, facturare, anulare si
  s.a.m.d. referitoare, la bunurile și/sau serviciile
  achizitionate).
  Executarea contractului cu
  dvs.
  Pe durata contractului, precum și perioada necesară pentru a
  proteja drepturile Societății luând în considerare legislația
  aplicabilă contractului, inclusiv termenul de prescripție și durata
  prevăzută de legea fiscală şi contabilă.
  B. Intreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți – prin orice canal de comunicare, inclusiv dar fără a se limita la: întrebări despre produs, reclamații, întrebări generale.
  Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la
  întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos
  Scop Temei legal Durata
  Întreținerea relației cu clienții/ potențialii
  clienți care ne contacteaza – telefonic si
  email (inclusiv dar fără a se limita la:
  întrebări despre produs, reclamații,
  întrebări generale).
  Interesul legitim consta in îmbunătățirea
  serviciilor si a produselor noastre, precum
  si in oferirea de răspunsuri la întrebările,
  reclamațiile sau solicitările dvs.
  3 ani de la data ultimei interactiuni a
  dvs.cu Societatea
 3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
  Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite și sunt activi în industria/sectorul marketing, tehnologia informatiei, studii de piata, s.a,m.d. iar
  acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate
  la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu
  care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
  Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.
  Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care
  solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;
  (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
 4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
  Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile/ colaborează cu diverși contractori/ parteneri cărora le pot fi dezvăluite datele, după cum urmează mai jos.
  În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spațiului Economic European („SEE”),
  Prin prezenta vă informăm că orice transfer de date realizat de Societate va respecta cerințele legale impuse prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).
  În ceea ce privește transferul de date în state care nu conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in cazul in care vor fi necesare astfel de transferuri Societatea va folosi următoarele mecanisme pentru asigurarea măsurilor
  de securitate impuse de GDPR: mecanisme de certificare, clauze standard de transfer de date.
  Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția sau transmise, atunci când este cazul, către autoritățile sau instituțiile publice competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor Societății, în lumina obligațiilor legale ce
  incumbă acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi următoarele: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
  Personal.
  Societatea noastră a implementat standardul aprobat de clauzele Uniunii Europene pentru a va proteja datele cu caracter personal si/sau ne vom baza pe consimțământul dvs., acolo unde este permis de lege.
 5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
  Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, astfel cum am detaliat mai sus la secțiunea
  În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.
  Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea,
  anonimizarea sau distrugerea acestora.
 6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI
  Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit
  această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit
  vârsta menționată mai sus.
 7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
  Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 8. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA
  În ceea ce privește prelucrarile de date cu caracter personal prevăzute în Secțiunea 2 întemeiate pe obligații contractuale sau legale, persoana vizată trebuie să furnizeze datele respective pentru a putea beneficia de serviciile solicitate sau pentru a i se
  răspunde la cererile și solicitările adresate. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, Societatea nu va putea furniza serviciile solicitate și nici nu va putea da curs cererilor adresate.
 9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
  În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
  a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter
  personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
  b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea
  datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate,
  persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v)
  ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să
  verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de
  datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm
  dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
  d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
  e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în
  scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră
  semnificativă;
  g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a
  transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
  h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 10. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ
  Această Politică privind Protecția Datelor cu Caracter Personal poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale
  acestei Politici de Protecția Datelor cu Caracter Personal și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care neați furnizat-o, publicarea pe web-site Societatii sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.
 11. CONTACT
  Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document prin email la hello@disturbedweb.ro